Formularz reklamacyjny

REGULAMIN REKLAMACJI

 • Niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłosić nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki
 • Gwarancja na towar udzielana jest na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu
 • Reklamacja powinna zostać zgłoszona przez formularz online znajdujący się na stronie internetowej: www.koro.net.pl lub bezpośrednio swojemu Doradcy Techniczno-Handlowemu
 • Przesyłka zawierająca towar reklamacyjny powinna być przesłana na adres Producenta: ul. Brzeska 120 08-110 Siedlce
 • Do przesyłki musi być dołączona kopia dokumentów potwierdzających zakup oraz na kartonie napisany numer reklamacji ( RMA). Nie spełnienie tych wymogów będzie skutkowało znacznym wydłużeniem czasu reklamacji lub brakiem jej rozpatrzenia
 • W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu u Dystrybutora, reklamację należy złożyć w miejscu, w którym dokonano zakupu. Dystrybutor jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Producenta.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia kompletnej przesyłki ( razem z odpowiednimi dokumentami) do Producenta
 • W przypadku odesłania towaru do Producenta w celu naprawy ( np. piła pękła poza zgrzewem) Klient zobowiązany jest do odesłania uszkodzonego towaru z odpowiednią informacją na swój koszt. Usługa ta jest odpłatna.
 • Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji
 • W przypadku uznania reklamacji Producent naprawia lub wymienia uszkodzony produkt i dostarcza go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku odrzucenia reklamacji, Reklamujący może w ciągu 30 dni odebrać produkt; W przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w wyznaczonym terminie tj. 30 dni, Producent złomuje reklamowany produkt.

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadkach, gdy:

 

 1. Produkt używany był w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 2. Miała miejsce ingerencja w produkt włącznie z próbą naprawy
 3. Produkt został uszkodzony mechanicznie ( np. upadek, uderzenie)
 4. Uszkodzenie produktu nastąpiło w wyniku czynników zewnętrznych, np. poprzez zanieczyszczenie, użytkowanie w nieodpowiednich warunkach, a także, jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło z winy użytkownika (np. piły nie zostały poddane procesowi docierania itp.)
 5. Produkt był używany mimo zaistnienia usterki
 6. Piła posiada mikropęknięcia

Niezastosowanie sie do powyższych zasad może skutkować obciążeniem klienta kosztami obsługi reklamacji.

Zgłoś reklamację on-line

Wyłączny dystrybutor na rynek polski